STIHL Pty Ltd — STIHL Brushcutters - FS 240 R-Z, FS 240-Z, FS 260 C-E Z, FS

A number of Stihl brushcutters have been recalled.